8 آوریل 2018

Habit 3 – ابتدا امور نخست را انجام دهید(مدیریت فردی)

عادت سوم مردمان مؤثر

برای داشتن زندگی متعادل باید این را بدانیم که زمان هایی لازم است که انتخاب کنیم که نیازی نیست که همه ی اموری که با آنها روبرو می شویم را به عهده بگیریم و انجامشان دهیم. برای داشتن زندگی موفق هیچ نیازی نیست که بیش از حد کار کنیم و همه ی اموری را که با آنها سروکار داریم انجام دهیم. تمام کاری که نیاز است انجام دهیم این است که مشکلی نیست که بعضی از مواقع جواب منفی به دیگران بدهیم و بر امور مهم و اولویت ها تمرکز کنیم.

عادت یک می گوید که شما مسئول و انتخاب های زندگی تان هستید. عادت دوم در مورد  اینکه  بدانیم در انته خواستار چه چیزی هستیم. عادت دوم یعنی تخیل و تجسم کردن. عادت سوم به ما کمک می کند که چگونه این تجسم را به واقعیت تبدیل کنیم. عادت سوم در مورد مدیریت زندگی استکه خود شامل مدیریت اهداف، ارزش ها، نقش ها و اولویت ها است.

عادت سوم هفت عادت مردمان مؤثر