10 آوریل 2018

Habit 5 – عادت پنجم

قدرت تعامل و ارتباط با دیگران مهم ترین مهارت در زندگی است. ما سال های زیادی را صرف خواندن و نوشتن می کنیم. سال ها زمان می برد که حرف زدن را بدرستی یاد بگیریم، اما درباره ی شنیدن چطور؟! چه تمرین ها و فعالیت هایی را یاد گرفته ایم به طوری که زمانی به کسی گوش میدهیم بتوانیم بگوییم عمیقا و به درستی او را فهمیده ایم!؟ جواب ساده و واضح است. هیچی.

همه ی ما انسان ها به دنبال این هستیم که ابتدا فهمیده شویم و نظرمان قبولانده شود. جالب است در این خواسته ممکن است از شنیدن طرف مقابل غافل شویم و تظاهر می کنیم که در حال شنیدن حرف های طرف مقابل هستیم. بصورت انتخابی و گزینشی به حرف های دیگران   گوش می دهیم که باعث می شود همه ی حرف های طرف مقابلمان را کامل نفهمیم. اصلا چرا این اتفاق می افتد؟!

بیشتر افراد با این نیت می شنوند تا جواب بدهند،  نه اینکه بخواهند طرف مقابل شان را بفهمند. ما زمانی که طرف مقابل حرف می زند،‌ به سوالی که می خواهیم بپرسیم فکر می کنیم.