10 آوریل 2018

Habit 6 – عادت ششم

هم افزایی یا همان نیروی جمعی به معنا این است دو فکر بهتر از یک فکر است. نیروی جمعی به معنای ایجا همکاری و هم فکری است. اما این اتفاق به سادگی اتفاق نمی افتد بلکه یک فرآیند است، فرآيندی که افراد تمام تجربه، تخصصشان را برای بدست آوردن نتیجه ای که اگر در تنهایی بگذارند قابل مقیاس با کار جمعی آنها نخواهد بود. هم افزایی به ما اجازه می دهد تا به کشف کردن محیط های تازه ای بریم که در مسیر انفرادی ممکن است هیچ وقت سمت آنها نرویم.

احترام گذاشتن به تفاوت ها، نیروی سائق تیم هاست. آیا به راستی ما به تفاوت های ذهنی، روحی، فیزیکی و رفتاری دیگران احترام می گذاریم؟ یا به دنبال این هستیم که همه با افکار و سلایق ما هم مسیر باشند؟!