دیاگرام هفت عادت مردمان مؤثر

7habits- هفت عادت مردمان موثر

7habits- هفت عادت مردمان موثر آموزه ای اصیل در جهت تحولات عمیق است و نشان می دهد که موثر بودن در زندگی شخصی خودمان و خواه در زندگی دیگران محصول عاداتی است بر مبنای اصول، که همه افراد موثر به کار می برند. 7habits- هفت عادت مردمان موثر به ما یادآور می کند که ما[…]