دیاگرام هفت عادت مردمان مؤثر

7habits- هفت عادت مردمان موثر

7habits- هفت عادت مردمان موثر آموزه ای اصیل در جهت تحولات عمیق است و نشان می دهد که موثر بودن در زندگی شخصی خودمان و خواه در زندگی دیگران محصول عاداتی است بر مبنای اصول، که همه افراد موثر به کار می برند. 7habits- هفت عادت مردمان موثر به ما یادآور می کند که ما[…]

7habits- عادت های هفتگانه

نگاهی به 7habits- عادت های هفتگانه عادت 1: عامل باشید (بینش فردی) – 7habits- عادت های هفتگانه عادت عامل بودن یعنی پذیرفتن مسئولیت در قبال رفتار و تمایلاتمان. افراد عامل هرگز آلت دست قرار نمی گیرند و دیگران را به خاطر کاستی هایشان ملامت نمی کنند. بلکه با استفاده از چهار موهبت منحصر به فرد[…]